De Hervormde Gemeente van Hierden

Beknopte omschrijving.

Historische beschrijving van de kerk.

De Nederlandse Hervormde kerk, gelegen aan een pleintje. Het perceel wordt omringd door de Allee, een doorgang waarlangs bomen staan. Vroeger liep  een gracht om het terrein van de kerk.
De huidige kerk stamt uit 1851 en is van oorsprong een hallenkerk met tongewelven met aan de achterzijde van de kerk een vergaderzaal.

In 1903  is het orgel geplaatst.
In 1929 is een ketelhuis met tussengang aan de achterzijde aangebouwd met een schoorsteen die in de achtergevel is opgenomen. In later tijd is deze ketelruimte vergroot.
In 1937 is een houten plafond aangebracht en zijn vleugels aangebouwd zodat een er kruiskerk ontstond. In de oksels zijn portalen aangebouwd. Ook is de accommodatie achter de kerk uitgebreid met een catechisatieruimte naast de bestaande vergaderzaal.
Weer later is aan de achterzijde een bergruimte tegen de westgevel van het noord transept gebouwd.
In 1965 is het portaal aan de voorzijde gebouwd. Ook zijn toen enkele kleine wijzigingen in de zijportalen aangebracht.
Het "oude" schoolgebouw achter de kerk waarin ook de consistoriekamer zit is in 1983 geïntegreerd in een aangebouwd zalencomplex. Enkele muren van de oude aanbouw zijn nog herkenbaar.

Aan de achterzijde lag een klein schoolgebouw. Op deze plek stond een eerdere kerk uit 1741 met een kleine toren en zonder orgel. De huidige kerk ontstond uit een school die hier stond sinds 1658 en waar sinds 1659 zondags gepreekt werd.

Omschrijving in het monumentenregister Gemeente Harderwijk

De kerk is gebouwd op een rechthoekige plattegrond, later uitgebouwd tot kruisvorm met vele toevoegingen. Ze is opgetrokken in baksteen, de gevels zijn gemetseld in kruisverband. De linker gevel is bepleisterd. Het schip ligt onder een driezijdig schilddak, de zijschepen onder een zadeldak bedekt met gesmoorde Hollandse pannen.
Op de nok, aan de voorzijde van het gebouw, staat een houten klokkenstoel met spits. De voorgevel is aan beide hoeken over de hele gevelhoogte uitgerust met steunberen. De ingang middenvoor wordt gevormd door een portaal uit de 30-er jaren met 
schilddak. Links en rechts van het portaal zijn brede spitsboogvensters geplaatst.
Langs de dakrand is een bakstenen klimmend boogfries uitgevoerd, met in het fries cirkeldecoratie. In de top hangt een klok. Op de top staat de klokkenstoel.
De linker, bepleisterde, en rechter zijgevel laten duidelijk zien dat de vleugels aan de hallenkerk zijn toegevoegd. Twee traveeën van de kerkmuur zijn nog aanwezig.
Ze worden door de steunberen gescheiden. Langs de dakrand loopt een boogfries, dat door een houten goot ten dele is ingekast. De vleugel is eenvoudig gebouwd op een rechthoekig grondvlak. Ze is voorzien van brede spitsboogvensters, met een
roededeling. Hoog in de gevel is een versiering in de vorm van stenen galmgaten aangebracht. De achtergevel, de koorzijde van de kerk, laat vele aanbouwen zien, voornamelijk uitgevoerd in de 30-er jaren. In het verlengde van het koor, dat langs de dakrand een boogfries heeft lopen, is het schoolgebouw aangebouwd zonder decoratie.

 

 
Voor diegene die een uitgebreid overzicht willen lezen over de kerkelijke
geschiedenis van Hierden, verwijzen wij naar het boek "Hoort! de bel luidt"
van Ds. Monique Lourens. Onderstaande gegevens zijn dan ook dankbaar
"geleend" uit dit boekwerk. 

 

I  Voorgeschiedenis

In de 13e eeuw begint de geschiedenis van Hierden. De buurt Hyrde werd al in 1231 genoemd in een brief van Graaf Otto III van Nassau, 7e Graaf van Gelre en Zutphen.

In het jaar 1331 krijgt Hierden van Reinaut, Graaf van Gelre en Zutphen, de titel Dorp. In dat jaar werd over Hierden geschreven als een dorp met zovele bouwhoeven en huizen, dat zij een heel vendel van gewapende mannen kon leveren welke mee moesten vechten in de legers van de graaf als deze op oorlogspad ging.

In 1440 begon men in Hierden land te ontginnen, Er was in vroegere jaren ook een kapel in Hierden. Het eerste teken van een kerkelijk leven. De kapel was gewijd aan St. Severinus en moet er reeds rond het jaar 1349 geweest zijn. De pastoor was Johannes van Elze.

Zijn opvolger, benoemd door Paus Clemens VI, was Engelbertus van Elze. Deze was hier pastoor van 1349 - 1357.

Vervolgens werd Henricus Moliart Zegers zoon benoemd tot pastoor. Deze overleed in 1372 en werd weer opgevolgd door Elias van Orden.

De kapel zou er in 1529 nog gestaan hebben maar zeker is dit niet. Vervolgens kwam er de Reformatie ( 1532-1658) welke overging in de 80 jarige oorlog (1568-1648)  Vermoedelijk is door de beeldenstorm, die op 21 en 22 september 1566 over de Veluwe woedde, de St. Severinuskapel met de grond gelijk gemaakt.    

 

Hierdens eigen geschiedenis. (1658 tot heden)
1658     Het bestuur van Harderwijk besluit om in Hierden een schoolkerkje te beginnen. Hierden  bestaat dan uit 300 zielen.
1659   Op 7 oktober treedt Anthoni Caroli aan als eerste catechist.
1662  Cornelus Deutelius
1664   dr. Joh. Rhemontius
1671  D. van Aken
1673  Joh. Heinrici (op 20 juni)
1674 Gerhardus Peetsch
1705 Henricus van Kalckenstein
Deze krijgt in 1714 toestemming van de Magistraat van Harderwijk om ook huwelijken aan te tekenen en in te bevestigen. 
In ditzelfde jaar wordt er door de Magistraat van Harderwijk een diaken aangesteld. Vermoedelijk is dit H.J. Ardesch.
1734 Johannes van Bommel houdt op 4 juni zijn intree predikatie.
1741 Ds. Joh. van Bommel wordt volwaardig predikant. Zijn voorgangers waren allen catecheten. Dit is ook het jaar waarin het lidmatenboek van Hierden begint. Het trouwboek begint in 1810 en het doopboek 1n 1817. Voor deze jaren moest men
voor deze zaken naar Harderwijk.
1746 De kerk krijgt een metalen luidklok. Deze klok kwam uit de voormalige Smeepoort in Harderwijk en de kerk van Hierden had geen klok, dus kon hij daar zijn klok- en luidfunctie voortzetten. Deze klok heeft dienst gedaan tot 1969 en is nu te bewonderen in het Veluws Museum in de Donkerstraat in Harderwijk..
In deze tijd is de dominee geen schoolmeester  meer. Steven Claessen werd in 1734  aangesteld als schoolmeester.  Hij  fungeerde tevens als voorzanger en  voorlezer en vervulde ook de taak  van koster.

 

 

 Foto: kerkklok anno 2001

 

 

 

 

 

1756 Men besluit om de maandelijkse  bedestonden ook op woensdag om 6 uur te houden.
1769 Er wordt wegens ziekte van Ds. Van  Bommel om een nieuwe predikant gevraagd.
1771 Ds. Van Bommel gaat met emeritaat.
1774 n dit jaar overlijdt Ds. Van Bommel.
1775 Ds. David Nicolaas van Nes wordt de nieuwe dominee. Hij is afkomstig van Nes en Emmeloord.  Wegens reparatie werkzaamheden aan de Hierdense kerk vond de intrede plaats  in de grote kerk van Harderwijk op 25 juli.
1778 Verhemelte of hangbord (klankbord) wordt boven de kansel geplaatst.

 Foto:

   Huidige kansel, zoals die 
   geplaatst is tijdens de 
   verbouwing in 1965.

 

 

 

 

 

1779 In dit jaar werd er een tafellaken en 4 servetten voor 't Nagtmaal aangeschaft. 

De Magistraat van Harderwijk gaat over tot actie en keurt de plannengoed. De kerkenraad van Harderwijk voelt zich gepasseerd, want zij is door de Magistraat niet gekend in de plannen. Zij protesteren dan ook nadrukkelijk bij de Magistraat. Ondanks dit protest gaat de verbouwing door.

De opbrengst van een perceel grasland, de Gildenkamp, gelegen aan de Munnikesteeg, werd benut voor de aanschaf van een kerkkroon om de kerk te verlichten.
 

Foto: kroonluchter anno 2001
          In december 2000 werden
          oude kroonluchters vervangen
          wegens slijtage. Deze werden door de
          vrouwenvereniging in 1966 aan de 
          kerk aangeboden ter gelegenheid van
          de opening van de gerestaureerde kerk.
          De nieuwe kroonluchters zijn aangeboden
          door een anonieme gever.

 

 

 

 

1794 Ds. Van Nes overlijdt. Er wordt door de Magistraten op verzoek van Hierden, een beroep uitgebracht op Ds. Hermannes Bocht uit Petten. Deze bedankt echter voor het beroep.1795    De Franse revolutie breekt uit. Op 17 mei doet 
Ds. Lambrechts zijn intrede.
1797 Op 6 augustus vertrekt Ds. Lambrechts naar Ter Aar.
1798 Op 6 mei wordt Ds. Johan Albertus Hartman bevestigd als dominee.
Alle pastorieën en kerkgebouwen van de gemeente waartoe zij behoren, worden eigendom van de kerkelijke gemeente. 
Er wordt een commissie afgevaardigd naar het gemeentebestuur om de kerk in eigendom te krijgen. Dit wordt goedgekeurd.
Er worden 3 administrateurs, onder de naam kerkmeester, aangesteld. Aalt Wouters, Jacob Hop en Gerrit Reijerzen. 
De gemeente van Hierden is weer een stukje verder op de weg naar onafhankelijkheid.  (zelfstandigheid)

Twee borden met de 10 Geboden.  

Aan weerszijden van de kansel hangt een bord.

 

 

 

 

 

 

 

 

1801 Ds. Tilanus uit Harderwijk kreeg veel verzoeken uit Hierden om de kerk af te scheiden van Harderwijk. Hierden wilde ook geen collectepenningen meer afstaan aan Harderwijk, men wilde de eigen armen onderhouden. 
1803 Opnieuw wordt er vanuit Hierden aangedrongen op zelfstandigheid en losmaking van Harderwijk. 
1804 Op 14 december neemt het gemeentebestuur van Harderwijk het oppertoezicht op het kerkgebouw.
1808 Op 2 augustus werd bij Koninklijk bestuit geregeld dat de jaarwedden van predikanten, kosters en andere kerkdienaren, door de kerkgenootschappen betaald moeten worden.  Zo ook het beheer van de kerkgebouwen.
1810 Op 1 januari doet de Magistraat voorgoed zijn toezicht op kerken en kerkbesturen afstand.  Op 19 januari wordt door de Stad Harderwijk het eigendom van het kerkgebouw overgedragen aan de kerkelijke gemeente van Hierden.
1813 Harderwijk krijgt een nieuwe begraafplaats aan de Hierdense kant. Daarvoor werden de doden begraven in de grote kerk. Ook de Hierdensen werden daar begraven. Zij moesten 's morgens voor 12 uur begraven zijn.

  Psalmenbord

   Aan de kerkmuren hangen een viertal Psalmenborden.
   Hierop worden door de koster de Psalmen en Gezangen gezet
   welke zondags worden gezongen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1815 De stadsregering behoudt nog steeds het recht van beroeping aan. B en W van Harderwijk benoemden als collatoren een predikant voor Hierden en de kerkenraad moest dan alleen "het beroep kerkelijk maken".
1817 Het klassikaal bestuur van Harderwijk verkoos 2 ouderlingen en 2 diakenen voor de kerk van Hierden.
Ouderlingen waren de broeders Aalt Woutersen, en Willem Willemsen. Diakenen waren de broeders Jan Polen en en Reijer de Groten. Op 5 januari werden zij in het ambt bevestigd.
1824 Ds.. Hartman neemt het beroep naar Staphorst aan. Op 30 november wordt Ds. Johanns Petrus Verff benoemd.
1827 De bevolking van Hierden neemt toe en de kerk moest worden uitgebreid. Of deze verbouwing ooit doorgang heeft gevonden is niet bekend.
1831 In dit jaar wordt er een nieuwe school gebouwd.
1834 In dit jaar doet de "afscheiding" zijn intrede. Het gaat aan Hierden voorbij.
1843 De zaak van het beroepen van predikanten wordt weer aan de orde gesteld.
1848 Ds. Verff overlijdt in dit jaar. Hij was 28 jaar predikant in Hierden geweest.
   
   Naast de hoofdingang van de
    is een bord aangebracht waarop
    te lezen is om welke kerk het gaat
    en wanneer de diensten beginnen.
   
Vooral 's zomers is dit voor de vele
    vakantiegasten die het dorp herbergt
    een veel gelezen bord.


1850 Ds. Antoni Mac Phersen uit Aalst wordt Ds. in Hierden. Tijdens zijn periode komt er een nieuwe kerk en een nieuwe pastorie. Voorheen waren deze onder één  kap gevestigd op het erf van Wouters Kampen. (Schoolkerk)
Een gedenksteen, gelegd door Ds. Mac Pherson, links van de voordeur van de huidige pastorie herinnerd hier nog aan. De kerk werd een jaar later gebouwd ook op de huidige plaats  De gedenksteen hier werd gelegd door Jonkheer Samuel Johannes Sandberg. Deze zou ook de bouw van de kerk bekostigd hebben. Later was hij ook één van de notabelen van de kerk.
1853  Ds. Mac Pherson vertrekt naar Garijp en Sumeer. Opnieuw wordt de onafhankelijkheid van Harderwijk aan de orde gesteld. Op 20 september doet het bestuur van Harderwijk afstand van het collatierecht tegen betaling van f  75,00.
1854 Op 19 maart wordt Ds. Muller door de consulent Ds. Binneweg bevestigd. Hierden is nu eindelijk kerkelijk geheel zelfstandig.
1856 Ds. Muller komt te overlijden na een slepende ziekte. De Synode verzoekt om een telling te houden. Er zijn op dat moment 1012 personen waarvan 444 lidmaat waren.
                                                                                                                            

 

 

       Interieur van de kerk met zicht op
       psalmenborden, 10 gebodenbord 
       en kroonluchters.

 

 

 

 

 

1857 Op 29 december werd besloten Ds. Hendrik Willem Eigeman, predikant te Meeuwen en Hagoort, te beroepen als predikant.
1858 Ds. Eigeman in mei van dat jaar zijn intrede.
1865 Ds. Eigeman is met Emeritaat gegaan en er wordt een beroep uitgebracht op Ds. Willem Adrianes Johannes Lucas. Op 5 november doet deze zijn intrede.  Er zijn nu 3 ouderlingen en 3 diakenen.
1866  Op verzoek van Ds., Lucas wordt er een jongelingsvereniging opgericht. Ook wordt er in dat jaar een zondagsschool opgericht.
1867 Ds. Lucas vertrekt naar Noordeloos.
1870  Ds. Herman Alexander de Baas wordt beroepen en neemt onder grote vreugde van de gemeente het beroep aan. 
Op zondag 1 mei wordt hij bevestigd als predikant van Hierden.
De oude koster en voorzanger E. Verschuur was overleden. Er moest een nieuwe worden benoemd. Ook moesten er nieuwe kerkenraadsleden benoemd worden.
1871 Jonkheer Sandberg wordt benoemd tot notabel.
 

 

 Hier zijn duidelijk de 10 geboden
 borden aan weerskanten van de kansel 
 te zien.
 Ook een 3 tal kroonluchters en een
 psalmenbord is te zien.
 Aan de rechterzijde is een zijbeuk te
 zien die later bij de kerk is aangebouwd.

 

 

 

 

 

1872 Ds. Baas vertrekt naar Dieden.
1873 Ds. Willem Eliza Noordink doet op 12 januari zijn intrede.
1874 De gedenkdag van het 25 jarig koningschap van ZM de Koning wordt kerkelijk gevierd.
1875 Op 3 oktober vertrekt Ds. Noordink naar Daarle.
1876 Op 5 november doet Ds. George Everhard Kruger Arnold Roskott zijn intrede als predikant in Hierden.
1881 Ds. Roskott vertrekt uit Hierden
1882 Op 17 september doet Ds. Jacob Bolkenstein zijn intrede. In ditzelfde jaar wordt broeder Ardelenhof herkozen tot ouderling.
1883 Ouderling Ardelenhof wordt afgevaardigd naar de klassikale vergadering.
1886 De doleantie breekt uit. Broeder Timmer wordt gekozen als ouderling en broeder Zeeboer als diaken.
Ds. Bolkenstein vertrekt naar Woubrugge en Ds. J. Beijer wordt beroepen.
1890  Ds. Beijer vertrekt naar Maartensdijk.
1893 Ds. C.J. Dippel komt naar Hierden als predikant.
1895 Ds. Dippel vertrekt naar Den Bilt. Ds. D. Bax wordt beroepen.
1896  Ds. D. Bax doet zijn intrede. Hij zou 20 jaar lang Hierden dienen als herder en leraar.
De 20ste eeuw
1903 Op 11 oktober vindt de inwijding plaats van het nieuwe orgel. Het orgel werd geschonken door Jhr. C.J. Sandberg, de fam. Van Voorst en broeder Ardelenhof. De inwijdingstekst was Psalm 98 : 5 en 6.

 

Het orgel na de restauratie van 1976.

 

Inwijdingsplakkette.

1908 Broeder Ardelenhof treedt in verband met zijn leeftijd af. Hij was inmiddels 84 1/2 jaar en wilde niet meer herkozen worden. Op 25 maart 1909 zou het 41 jaar geleden zijn dat broeder Ardelenhof was begonnen als ouderling. In zijn plaats werd op 4 februari 1909 Jacob Brons als ouderling benoemd. Broeder Ardelenhof overleed op 25 mei. 
1913 Dit jaar was het honderd jaar geleden dat Nederland onafhankelijk werd van Frankrijk.
1914 De eerste wereldoorlog breekt uit.
1916 Ds. Bax neemt het op hem uitgebrachte beroep naar Asperen aan. Consulent werd Ds.  Spijkerboer uit Harderwijk.
Er werd een beroep uitgebracht op Ds. F.W.C.L. Schulte uit Groningen. In dit jaar was er een watersnood in Hierden en Harderwijk. Twee woningen die aan het einde van de Hierdense beek stonden vielen ten prooi aan het watergeweld.
1917 De kerkelijke grens tussen Hierden en Harderwijk wordt vastgesteld. 
Ds. Schulte doet op 1 april van dit jaar zijn intrede. In deze jaren was er een grote vereniging die ten doel had tot beoefening en ondersteuning van de kerkzang.
1919 Er komt nog een zangvereniging bij.
 

Geborduurd schilderij van "Het laatste avondmaal" in de consistoriekamer.

 

1921 Opnieuw is er een tienjaarlijkse stemming, Kerkenraad of kiescollege. 10 stemgerechtigde leden komen opdagen en brengen hun stem uit, de kerkenraad blijft gemachtigd. In dit jaar wordt de school veranderd in een Christelijke School.
1925 Opnieuw is er een tienjaarlijkse stemming, Kerkenraad of kiescollege. 10 stemgerechtigde leden komen opdagen en brengen hun stem uit, de kerkenraad blijft gemachtigd. In dit jaar wordt de school veranderd in een Christelijke School.
1928 Ds. Kolkert wordt beroepen. Hij mocht slechts 1 jaar Hierden dienen als predikant en stierf door een ziekte.
1931 Tienjaarlijkse stemming. Kerkenraad of kiescollege. Er komen 101 stemgerechtigde leden waarvan er 97 voor de kerkenraad stemmen, 3 voor een kiescollege en 1 stem is ongeldig.
1933 Kandidaat C. van Dop wordt beroepen. Op 19 maart wordt hij bevestigd als predikant.
1936 s. Bax viert zijn ambtsjubileum. Hij wordt uitgenodigd om hier te komen  preken. Ds. C. van Dop vertrekt naar Alkmaar.
1937 Ds. A.H.J.G. van Voorthuizen wordt de nieuwe predikant. Hierden telt op dat moment 1700 zielen in de gemeente, waarvan er 580 lidmaat zijn. Op de catechisatie zitten 135 jongens en 144 meisjes. Er gaan 40 lidmaten aan het Avondmaal.
In mei van dit jaar overlijdt op 68 jarige leeftijd ouderling Jacob Brons. Er wordt in het najaar een gemeentevergadering gehouden met als doel om te spreken over uitbreiding  van het kerkgebouw. Er wordt herdacht dat het precies 86 jaar geleden is dat de bestaande kerk werd gebouwd met 512 zitplaatsen, terwijl toen het aantal zielen 1012 bedroeg. De kerk zou worden uitgebreid naar 2 kanten, zodat er een kruiskerk ontstond. Hierdoor werd het aantal zitplaatsen uitgebreid met 300. 
1938 Op dinsdag 25 januari vond de publieke aanbesteding plaats. Het werk werd gegund aan de aannemers Schuit en de Groot uit Zwolle. Tijdens de verbouwing werden de kerkdiensten in de school gehouden. Op donderdag 7 juli werd de kerk ingewijd.
Het verhaal gaat dat de aannemer bijna failliet ging maar door hem extra werk te geven werd dit voorkomen. Er is toen een plafond in de kerkruimte aangebracht welke er heden ten dage nog steeds aanwezig is.
In hetzelfde jaar breekt er brand uit in een naast de pastorie gelegen woning, welke geheel uitbrand. Gelukkig waait de wind uit een gunstige hoek en de pastorie wordt gespaard.

 

Gezicht op het kerkgebouw vanaf de Oostermheenweg

 

Nu met de aangebouwde zijbeuken.

De eerste kansel

 

De kansel na de verbouwing

1939 De gemeente wordt een zilveren doopvont aangeboden.
1940 De gemeente wordt verdeeld in 3 wijken.
1941 Ds. Van Voorthuizen komt te overlijden.
1942 Ds. Van Amstel wordt op 10 mei bevestigd als predikant van Hierden.
1943 Op 18 oktober werd er gesproken over het Mededelingenblad van de gehele Classis. Dit blad voorzag in een grote behoefte en is uitgegroeid tot de huidige Kerkbode, weekblad voor de Nederlandse Hervormde Kerk op de Veluwe.
1944 De gemeente krijgt een machtiging om een lijkwagen voor de diaconie aan te schaffen. Op de lijkwagen reden 4 klaagvrouwen mee. De mannen volgden de lijkwagen te voet. Toen de lijkwagen er uiteindelijk was, werd alles weer anders.
1945 Op 19 april werd de gemeente bevrijd van het Duitse juk door de Canadezen. Op 29 april werd er een dankdienst gehouden.
1947 Ds. Van Amstel vertrekt naar Hoevelaken. Er wordt een beroep uitgebracht op Ds. G. Willemsen uit Zuilichem-Niewaal.
1948 In dit jaar doet Ds. Willemsen zijn intrede en hij zou 14 jaar verbonden blijven als predikant van Hierden.
1951 Er moet een volgrijtuig bij de lijkkoets komen en er werd naarstig naar stalling hiervoor gezocht. De stalling werd uiteindelijk gevonden in het Koetshuis. Deze doet tegenwoordig nog steeds dienst als verenigingsgebouw en andere doeleinden.
1953 In dit jaar komt er een 2de volgkoets.
1958 In dit jaar gaat men over tot het zogenaamde stil gebed voor de dienst. Er komen dit jaar enkele bezwaren binnen bij de kerkenraad tegen het houden van een zangdienst op 2de Kerstdag van welke vereniging dan ook
1960 In het voorjaar van 1960 wordt gesproken over uitbreiding van de lokaliteiten.
 

 

Tekstbord bij de hoofduitgang aan de linkerzijde

 

 

 

Tekstbord bij de hoofduitgang aan de rechterzijde

 

1961 Ds. Willemsem neem na 14 jaar afscheid van Hierden als dominee. Hij wordt conrector van het Chr. Lyceum in Harderwijk. Hierden gaat weer op zoek naar een dominee. Deze wordt gevonden in de persoon van kandidaat R.J. van der Hoef.
1962 Ds.. R.J. van der Hoef doet op                zijn intrede in Hierden. Hij begint de jeugd bij de kerk te betrekken door in het winterseizoen jeugdavonden te houden. Op 2de Kerstdag was er een speciale jeugdbijeenkomst waaraan de jeugd zelf medewerking verleende.
1963 In dit jaar wordt het aantal ouderlingen uitgereid naar 5.
1964 De gemeente wordt in 5 secties verdeeld en de ouderlingen schuiven elk jaar een wijk door.
1965 Er zijn weer plannen om de kerk te restaureren. Er komt een tegelactie op gang ten behoeve van het restauratiefonds. 
De kerk wordt van binnen "opgeknapt".  Tijdens de bouwwerkzaamheden kwam de toenmalige burgemeester van Harderwijk, de heer G.J. Numan, een kijkje nemen. Hij keek verwonderd om zich heen. Bulldozers waren in de kerk zand aan het verschuiven en vrachtwagens reden zomaar de kerk in en uit.
Het was er een drukte van jewelste. Verbaasd vroeg hij aan één van de bouwlieden, "waar moeten jullie nou zondag heen voor de kerkdienst"?. Nog meer verbaasder was hij op het antwoord dat kwam. " Hier burgemeester".
Dit voorval werd door burgemeester Numan tijdens de ingebruikname van de kerk verteld.  " Ik dacht bij mezelf, die lui in Hierden zijn niet wijs". In Harderwijk doen ze er 10 jaar over en zij zullen dat in 1 week doen? "Maar ze hebben het gered".
In dezelfde tijd werd de grote kerk van Harderwijk gerestaureerd voor 10 miljoen, in 10 jaar.
De bouwkosten in Hierden waren 10 duizend gulden.

Huidige kansel
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966 Op 22 maart van dit jaar wordt de gerestaureerde kerk in gebruik genomen. Ds. R.J. van der Hoef verlaat Hierden en vertrekt naar Papendrecht. Er komt een hoorcommissie en in het najaar komt Ds. A. van Brummelen als predikant naar Hierden.
1968 Het koetshuis achter de kerk, waar de rouwkoetsen stonden, wordt verbouwd. Er was behoefte aan een lokaal voor de zangverenigingen en de vrouwenbond. De koetsen werden bijna niet meer gebruikt.
1969 Hierden krijgt een nieuwe luidklok in de toren welke elektrisch zou worden bediend. Tot dan toe werd de klok geluid door de koster door middel van een touw. Dit touw moest elk jaar wegens slijtage worden vervangen. De nieuwe klok klonk luider en helderder dan de oude. De oude klok was afkomstig van de in 1850 afgebroken Smeepoort. De klok ging terug naar Harderwijk, alwaar hij een plaats kreeg in het museum.
1973 Als bijstand in het pastoraat komt Ds. L. Blok uit Wijk en Aalburg naar Hierden.  Hierden wordt verdeeld in 2 wijken.
1974  In het voorjaar van 1974 vertrekt Ds. Van Brummelen naar Huizen. Hierden had in het najaar van dit jaar alweer een nieuwe dominee, Ds. P.P.J. Monster.
1979 Ds. Monster gaat met emeritaat en Ds. P.J. Bos doet op 20 mei dit jaar zijn intrede als dominee.
1981 Ds. P.J. Bos vertrekt naar Vriezenveen. In deze jaren ontstonden er plannen om Harderwijk uit te breiden richting Hierden. Dit zou ook gevolgen hebben voor het kerkelijk leven van Hierden.
1982 In dit jaar krijgt Hierden weer een nieuwe dominee. Op 4 juli doet Ds. W. Verboom zijn intrede. Er is in deze tijd een geweldige groei in de gemeente. Er zijn inmiddels geen 2 wijken meer, maar Hierden is als vanouds weer één gemeente.
De oude school wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. Meester Horlings is met pensioen en meester Oskam komt als nieuw schoolhoofd. De band tussen kerk en school stamt al vanaf het begin in 1660 toen het oude schoolgebouw in gebruik was als kerkgebouw en de schoolmeester zondags koster was.
Omdat het verenigingsleven zich zo enorm uitbreidde, moesten de lokalen achter de kerk worden verbouwd en uitgebreid. 
Ook het Koetshuis wordt verbouwd.

 

 

De grote zaal achter de kerk zoals die na 
laatste verbouwing tot stand is gekomen.

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986 Op 19 juni van dit jaar promoveert Ds. Verboom in Utrecht tot doctor. In oktober komt in de wijk Frankrijk een noodkerk gereed onder de naam "Het Visnet". De plaatsing van dit tijdelijke kerkgebouw was gelegen op een stuk grond tussen de 
Zuiderzeestraatweg en de Broeklaan nabij wegrestaurant Hop. Er waren 250 zitplaatsen.
Het Visnet werd op 9 oktober geopend en de eerste kerkdienst vond op 12 oktober plaats. In ditzelfde jaar en maand doet "Hervormd Hierden" zijn intrede. Een blad dat maandelijks verschijnt en door vrijwilligers wordt gemaakt. De eindredactie is beurtelings in handen van de beide predikanten.  Het doet naast de Hervormde Kerkbode dienst en verteld al het wel en wee in de gemeente. (Op dit moment worden er op jaarbasis ruim 16.000 exemplaren gemaakt) Inmiddels liggen er plannen op de tekentafels om een Chr. School met de Bijbel in plan Frankrijk te verwezenlijken.
Tot zover is er gebruik gemaakt van "Hoort, de bel luidt" van Monique Lourens. 
1988 Ds. Verboom vertrekt van wijk Dorp naar de wijk Frankrijk. 
In dit jaar doet Ds. W. de Bruin zijn intrede als dominee in Hierden en wel in wijk Dorp. De Hervormde gemeente van Hierden is voorzien van herders en leraars, en de gemeente groeit

De plannen om een Christelijke school in plan Frankrijk te bouwen zijn inmiddels verwezenlijkt. De nieuwe school krijgt als naam mee "DE BRON".
1991 Inmiddels is de wijk Frankrijk uitgegroeid met 1400 woningen. De noodkerk "Het Visnet" wordt te klein voor zowel de wekelijkse erediensten alsmede voor het verenigingsleven.
1994 Nabij de Christelijke school De Bron wordt een nieuw kerkgebouw gebouwd. Deze wordt zodanig opgezet en ingericht, dat het in de jaren 2000 nog steeds voldoen zal aan de eisen die gesteld worden. De financiële investering van dit alles, noodkerk, pastorie, kerkgebouw en de verenigingsgebouwen achter de Dorpskerk, bedraagt vanaf  1984 ruim 3 miljoen gulden. 
Vanaf 1994 bestaat de Hervormde Gemeente Hierden uit 2 wijken, wijk Dorp en Wijk Frankrijk met één centrale kerkvoogdij. Het gevolg van de hiervoor genoemde investeringen is, dat er geen reserveringen hebben plaatsgevonden voor toekomstige onderhoudswerkzaamheden. De reserveringen zijn besteed aan aflossingen. Per 31 december 2000 resteert  nog een schuld van ruim ƒ 227.000,==.
 

 

Dit tekstbord hangt in de consistoriekamer.

1995 Ds. Verboom, inmiddels doktor in de Godgeleerdheid, gaat lesgeven op de universiteit en verlaat Hierden.
1995 In hetzelfde jaar wordt Ds. H. Klok uit Nunspeet beroepen en deze neemt het beroep aan. 
1996 Ds. de Bruin neemt het uitgebrachte beroep van de gemeente Breukelen aan en verlaat Hierden. Wijk Dorp is weer vacant. 
1997 Er wordt een beroep uitgebracht op Ds. G. van Meijeren te Meeuwen. Ds. Van Meijeren neemt het beroep aan. Vermeldenswaard is, dat in 1858 Ds. H.W. Eigeman, predikant te  Meeuwen beroepen werd door de Hervormde gemeente van Hierden, het beroep aannam en tot 1864 verbonden bleef aan de gemeente.
1999 Door de organist wordt melding gemaakt dat de galerij, waarop het orgel geplaatst is, doorbuigt. Deze doorbuiging wordt mede veroorzaakt door het gewicht van het orgel. Er wordt door een constructeursbureau een onderzoek ingesteld. Het advies luidde: galerij afsluiten voor publiek, alleen de organist mag zich op de galerij begeven. Met precisie instrumenten werd de galerij, inclusief het orgel, millimeter  voor millimeter naar boven gekrikt en wordt een ijzeren balk geplaatst waarop het geheel kan steunen.
Dat de klompentelefoon ook hier weer zijn werk deed bleek wel uit het volgende; in Harderwijk wist men te vertellen dat terwijl de organist op het orgel aan het spelen was, de galerij het begeven had en het orgel de kerk in was gevallen.
2000 De gebouwen achter de kerk zijn dringend aan een opknapbeurt toe. In " Hervormd Hierden" wordt een oproep geplaatst om de werkzaamheden uit te voeren met vrijwilligers. Oude plafonds worden verwijderd en vervangen door nieuwe, welke aan de strenge eisen die vandaag de dag worden gesteld aan gebouwen, voldoen. Alles wordt opnieuw geschilderd, er komt
nieuwe vloerbedekking op de vloeren en er wordt nieuw meubilair aangeschaft.
2001 In de loop der jaren zijn de goten van de kerk o.a. door lekkage van het zinkwerk, behoorlijk aangetast door het rottingsproces. Er wordt een deskundig onderzoek ingesteld door de Stichting Behoud Kerkelijke gebouwen in Gelderland.
Uit het ingestelde onderzoek komt naar voren dat er verschillende zaken dringend aan vervanging toe zijn. In de toren moet de klokkenstoel vervangen worden. Voegwerk van buitenmuren moet worden gerepareerd. Lood- en zinkwerk van goten en dakstukken moet worden vervangen. 
Isolatie moet worden aangebracht. Tevens wordt het portaal aan de voorzijde gewijzigd en aangepast. Ook het voorplein wordt aangepakt en heringericht. Met de werkzaamheden wordt in september 2001 begonnen. Het orgel wordt " ingepakt" in plastic ter bescherming tegen stof. De officiële start van de bouw wordt gegeven in aanwezigheid van genodigden en gemeenteleden door het verwijderen van het haantje van de toren. 
Ook nu weer wordt er een beroep gedaan op de vrijwilligers om in de vrije tijd werkzaamheden te verrichten.  Zo worden er isolatiedekens op de zolders aangebracht, het voorplein opnieuw ingericht en bestraat en de kerk een schoonmaakbeurt gegeven.
 

 

De kleine zaal achter de kerk.

 

2002 De bouwwerkzaamheden vinden hun einde en tijdens een feestelijke bijeenkomt wordt op 23 juni 2002 de kerk officieel in gebruik genomen. De opening wordt verricht door Ds. G. van Meijeren middels het doorknippen van een lint en het openen van de kerkdeur.
Terwijl de deuren worden geopend en de genodigden en verdere aanwezigen naar binnen gaan speelt de organist op het orgel
de feestelijke preludium en fuga nr 4 van Bach.
 

 

Achteringang welke toegang geeft tot de zalen.

 

Catechisatielokaal annex vergaderruimte.

2002 Het elektronische "orgel" in het Visnet heeft zijn dagen als begeleidingsinstrument in deze kerk erop zitten.  Op vrijdag 29 november 2002 is het "nieuwe" pijporgel in gebruik genomen. Het is een 2 klavier Engels pijporgel welke was opgeslagen bij de orgelbouwer. Meer gegevens van dit orgel zullen hier t.z.t. nog  vermeldt worden.
2002 Op 11 januari ontvangt Ds. Van Meijeren zijn eerste beroep in zijn "Hierdense" periode. Het beroep wordt uitgebracht door de gemeente Harmelen. Tegelijkertijd brengt ook de gemeente Vlaardingen een beroep uit op Ds. Van Meijeren. Voor beide beroepen wordt bedankt.
2002 Op 12 september wordt er een beroep uitgebracht door de gemeente Giesendam-NederHardinkxveld. Ook voor dit beroep heeft Ds. Van Meijeren gemeend te moeten bedanken.
 

 

Kerkgebouw in het nachtelijk duister gezien vanaf de Zuiderzeestraatweg.

2002 In december van dit jaar wordt er opnieuw een beroep uitgebracht op Ds.. van Meijeren. Nu door de gemeente Bergschenhoek. Het jaar loopt ten einde en onze gemeente kan opgelucht ademhalen want ook voor dit beroep wordt bedankt. 
2003

Vele veranderingen staan de Nederlandse Hervormde kerken te wachten. In de Klassikale kerkbode verschijnen met de regelmaat van de klok stukken over het Samen Op Weggaan. Staat er vandaag een stuk in dat het goed is om gezamenlijk, met alle kerkgenootschappen, de toekomst in te gaan, dan komt hier de volgende week een tegenstuk in dat het nu juist helemaal niet goed is om samen te gaan. Veelal zijn de scribenten doctoren en professoren in de Godgeleerdheid. Zij moeten het dus wel
weten wat goed voor de gemeenten is. Alleen, zij spreken elkaar tegen. Hoe moet nu de "gewone" kerkganger hier mee omgaan? En de Synode van de Nederlandse hervormde kerk? Die houdt voet bij stuk, we gaan samen op weg. Geen weg terug.
En in de gemeente Hierden? Hierden staat voor wat er in de Hervormde kerk altijd is beleden, we verlaten de kerk niet. Dit schrijft ook de oud predikant Dr. Verboom in een artikel in de krant. Ook Ds. Van Meijeren is die gedachte toegedaan. Misschien omdat het komt dat er in Hierden maar één kerk staat, de Ned. Hervormde kerk, dat er in Hierden gelaten op wordt gereageerd.

2003 De eerste maand van het nieuwe jaar is nog niet ten einde of er wordt opnieuw een beroep op Ds. Van Meijeren. uitgebracht Dit maal de gemeente Woerden die op 25 januari een beroep uitbrengt.
Opnieuw is er die spanning in de gemeente, Neemt de dominee het aan of blijft hij. De gemeente Woerden is geen onbekende gemeente voor het predikantsgezin. In deze gemeente immers heeft het gezin gewoond en gewerkt. Op zondag 16 februari 2003 wordt door de ouderling van dienst meegedeeld dat Ds.Van Meijeren heeft gemeend om voor het beroep van de gemeente Woerden te moeten bedanken. Een zucht van verlichting gaat door de kerkbanken, gelukkig, hij blijft.
 

Verlichte klokkentoren.

2003 In de week van 5 mei wordt er wederom een beroep uitgebracht op Ds. Van Meijeren, nu door de hervormde gemeente van Dirksland. 30 mei is de uiterlijke datum dat er beslist moet worden. Op zaterdag 31 mei gaat het gerucht door het dorp dat Ds. Van Meijeren het beroep heeft aangenomen naar de gemeente van Dirksland. 
Op zondagmorgen 1 juni wordt door de dienstdoende ouderling meegedeeld dat de dominee het beroep heeft aangenomen. Was er nog enige hoop dat het gerucht op een misverstand berustte, dan werd dit gelijk uit de weg genomen. Het moest er een keer van komen en nu is het dan zover. De gemeente van Hierden vindt het jammer, maar is blij voor de gemeente van Dirksland. Hierden is vacant en kan op zoek naar een nieuwe predikant.
2003 Op 22 oktober wordt er een beroep uitgebracht op ds. M.C. van Batenburg uit Zalk. Helaas kwam op 11 november het bericht dat ds. Van Batenburg bedankte voor het beroep.
 

 Gezicht op de verlichte voorgevel vanaf de Wouterskampen. 

 

2003 Op 1 november van dit jaar werd in een feestelijke dienst herdacht dat het honderd jaar geleden was, dat er in de Dorpskerk het pijporgel in gebruik was genomen. Vanaf dat moment werden de Psalmen en Gezangen begeleidt met het orgel. Voorheen werd er gebruik gemaakt van een voorzanger.
Meestal was dit de bovenmeester van de school, deze verrichtte ook de schriftlezingen. De leiding van deze herdenkingsdienst was in handen van Ds. Klok als consulent voor de wijkgemeente Dorp. Tevens was het Chr. Gem. koor Eödia uit Hierden uitgenodigd. Onder leiding van hun dirigent, Leander van der Steen en aan het orgel Aalt en Hartger Brandsen, werden zowel
Psalmen als liederen gezongen in de trant van de afgelopen honderd jaar. In zijn toespraak memoreerde Ds. Klok dat het orgel al die tijd bespeeld was door een Brandsen en dat de huidige organist, Aalt Brandsen (1949) ook al weer 37 jaar de toetsen van het orgel beroerde. 
Zie verder onder:    het orgel
Na afloop van het officiële gedeelte werd het orgel bespeeld door "liefhebbers"  uit de gemeente, welke zich van te voren bij de kerkvoogdij hadden aangemeld. Er was hier een redelijk goede belangstelling voor. 
 

Gezicht op de zijkant van de kerk in het nachtelijk duister, gezien vanaf de Wouterskampen.

 

2004 Op 17 februari is door de kerkenraad een beroep uitgebracht op ds. W.J. Dekker uit Reeuwijk. Doch ook ds. Dekker bedankte op 9 maart voor het uitgebrachte beroep.        
2004

01-05-2004 
Een gedenkwaardige datum. Een datum die de geschiedenis in zal gaan als beginpunt van de éénwording van de kerk. Hervormden, Gereformeerden, Lutheranen, en nog enkele kerkgenootschappen gaan op in de PKN. Protestante Kerken in Nederland.

Éénwording, dat had het moeten zijn. De werkelijkheid is echter anders. Grote scheuringen lopen door kerken, gemeenten en zelfs door de gezinnen heen. Vele lidmaten van de Hervormde kerk verlaten de kerk en zoeken aansluiting bij de Chr. Ger.kerk. Plaatselijke kerken zijn uitéén "gescheurd" en "strijden" van wie het kerkgebouw nu is. 

Op de TV-journaals was te zien dat kerken die zondags geheel gevuld waren met kerkgangers, nu bijna leeg zijn. Nu stonden er een handjevol kerkgangers verloren in de nu immense lege kerkruimte.

In gesprekken hoort men steeds weer de vraag; wijze heren van de Hervormde Synode, was dit de opzet? Of is het een mislukking, gestoeld op het bewuste voorbijgaan van de geluiden die in de Hervormde kerk te horen waren? Wie zal het zeggen? Wat staat er nog te gebeuren? Één ding is zeker, God is niet Hervormd, Gereformeerd, Lutheraan of van welke richting dan ook. God is nog immer dezelfde, onze Schepper en hemelse Vader. In welke tent wij ook verkeren, daar waar in Zijn naam wordt vergaderd, daar zal Hij aanwezig zijn. "Behoedt Uw kerk, zet uit o God haar palen".

2004 Voor wat betreft onze eigen gemeente, zoals reeds eerder hier is omschreven, de Hervormde gemeente van Hierden is meegegaan in de PKN. Wel onder de voorwaarden die door de kerkenraad zijn opgesteld in het zogenaamde "raamwerk". In dit "raamwerk" is door de kerkenraad aangegeven of er vrouwen in het ambt mogen worden toegelaten, welke huwelijken er worden afgesloten, of beter gezegd, welke er niet worden afgesloten. Kort gezegd komt het hierop neer, voor de gemeente zullen er zich geen veranderingen voordoen.
2004 Inmiddels is wijk Dorp nog steeds vacant en door het vertrek van ds. Klok Naar Maarssen is ook de wijk Frankrijk vacant. Voor wijk Dorp is ds. C. van Sliedregt uit Nunspeet bereidt gevonden het consulentschap waar te nemen. Ds. A. Naijen, eveneens uit Nunspeet neemt als consulent voor wijk Frankrijk waar.
2004 Op  een zondagmorgen in de maand mei doet de dienstdoende ouderling verslag over het beroepingswerk. Er zijn nog "maar" 2 beroepen uitgebracht, dat is niet veel. Maar dit is een vertekend beeld. Eén predikant waar een toezegging van beroep was gedaan verzocht de beroepingscommissie om enkele weken een pas op de plaats te maken. Er waren eerst enkele andere zaken af te werken. Hier werd gehoor aan gegeven, doch toen de tijd verstreken was en men kontact met de predikant opnam 
kreeg men de boodschap dat hij toch maar afzag van beroep. Ook de hierop volgende toezegging ging niet zoals het moest. Deze predikant had meerdere beroepen ontvangen en vroeg of men "even" wilde wachten. Doch toen de tijd bijna verstreken was werd er een beroep aangenomen naar een andere gemeente. Er werd dus wel degelijk gewerkt om een nieuwe predikant te beroepen, alleen, het zat even niet mee.
2004 Op 26  mei werd er een beroep uitgebracht op ds. B.J. Van de Kamp uit Wageningen. Op zaterdagavond 13 juni werd de voorzitter van de beroepingscommissie gebeld door ds. Van de Kamp, hij nam het beroep naar de gemeente van Hierden aan. Wijk Dorp heeft na precies 1 jaar vacant te zijn geweest, weer een eigen predikant.
2004 Wijk Dorp is inmiddels gereed om de nieuwe predikant te verwelkomen. De pastorie heeft een grondige opknapbeurt ondergaan. Ook hier is veel werk verzet door vrijwilligers uit de gemeente. Hun werk is niet onopgemerkt gebleven, zowel pastorie als tuin hebben een metamorfose ondergaan.

Een groot deel van de vroegere pastorietuin is veranderd in een parkeerplaats, kompleet met afrastering en voorzien van verlichting. Om overlast van geparkeerde auto's tijdens de kerkdiensten tot een minimum te beperken, dienen zij die met een auto naar de kerk komen gebruik te maken van de parkeerplaatsen rondom de kerk. 
2004 Op zondag 29 augustus werd ds. B.J. van de Kamp in de morgendienst bevestigd als predikant van Hierden door ds Van Sliedregt uit Nunspeet. 's Middags hield ds. Van de Kamp zijn intrede dienst.
2005 Inmiddels is ook wijk Frankrijk weer voorzien van een predikant. Op zondag 23 januari 2005 deed ds D. Meijvogel zijn intrede. 
2005 Met het begin van het winterseizoen gaat de gemeente over op het ritmisch zingen van de Psalmen en Gezangen. Voorheen werd er iso-ritmisch gezongen.
2006 De kerkrentmeesters werden door gemeenteleden gewezen op het liturgisch centrum van de kerk. Men vond dat er iets ontbrak. Gemeenteleden boden aan om een Avondmaalstafel te maken welke aansloot bij het bestaande interieur. De gemeente werd gevraagd om voor bijkomende zaken, zoals een kleed voor over de tafel, zorg te dragen.
Op 8 april werd de tafel geplaatst. Een ware aanwinst die niet misstaat. De tafel is zo geconstrueerd dat hij helemaal onder de kansel kan worden geschoven zodat de ruimte voor de kansel optimaal benut kan worden.
   
2006 Dit jaar, september, is het 12 1/2 jaar geleden dat het Visnet in gebruik is genomen. Ter gelegenheid hiervan worden er diverse activiteiten in en rond het Visnet georganiseerd met als afsluiting op 10 september een openluchtdienst op het voetbalveldje naast het Visnet.
2006 De kerkrentmeesters ontvangen een brief van de kerkorganist Aalt Brandsen met het verzoek hem om gezondheidsredenen per 1 januari 2007 ontslag te verlenen als organist van de Dorpskerk. Per 1 januari 2007 is hij tevens 40 jaar als organist aan de Hervormde gemeente van Hierden verbonden geweest.

De kerkrentmeesters verlenen hem per 1 januari 2007 eervol ontslag als organist van de Dorpskerk Hierden.

Op zondagavond 31 december 2006 speelt hij zijn "laatste" dienst in de Dorpskerk. Ds. Van de Kamp spreekt hem in deze dienst toe.

2009 In februari van dit jaar krijgt ds. van de Kamp een beroep van de Hervormde gemeente Herwijnen. Op zondag 8 maart wordt aan de gemeente bekend gemaakt dat ds. Van de Kamp bedankt heeft voor het beroep dat de gemeente Herwijnen op hem heeft uitgebracht.

 

2010    In augustus 2010 is de pastorie aan de Zuiderzeestraatweg in de steigers gezet. De dakgoten met constructie verkeerden in een slechte staat en zullen in het
            geheel vernieuwd worden. Ook de vorstpannen en het lood bij de schoorsteen en dakkapel zal vernieuwd worden.
            Door de gemeente Harderwijk en de provincie is 45% subsidie toegekend. Het werk wordt uitgevoerd door door aannemer J. Boonen.

2012    In de maanden mei/juni worden door vrijwilligers de toiletten achter de kerk gerenoveerd.